sernik

75 tekstów – auto­rem jest ser­nik.

Uduszona

Czy czu­jesz ten wszecho­bec­ny mróz? Cieniut­kie szpi­leczki zim­na wbi­jaja­ce się w two­je dłonie i po­liczki? Ten chłod­ny wiatr, który po­rusza kos­my­ki twoich włosów? Dookoła jest tak cicho... Stoisz sam w środ­ku tak [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 1 lutego 2017, 18:55

Ludzie rzad­ko widzą cudze łzy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 stycznia 2017, 07:54

Mam wszys­tko, ale w su­mie nie mam nic. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 listopada 2016, 20:49

Wampir

Wiek XI
Gra­ce jest jedną z naj­bar­dziej doświad­czo­nych wam­pirów na świecie, a za­razem żywą le­gendą. Po­konała wielu moc­niej­szych od siebie prze­ciw­ników. Urodziła się w XI wieku, nikt nie zna dokładnej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 maja 2016, 22:38

22 kwietnia

Gdzie jes­teś, gdy jes­tem smut­na? Co ro­bisz, gdy płaczę, bo tęsknię? Cze­kam, aż na­piszesz tak niez­nośnie długo. Chcę Ciebie przy mnie. Chcę siebie we­sołej. Gdzie jes­teś, gdy Cię potrzebuję? 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 22 kwietnia 2016, 23:46

Lu­bię de­ja vu. Wiem wte­dy, że przy­naj­mniej żyję. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 lutego 2016, 23:31

Powrót

Cofnęłam się os­tatnio do przeszłości. Zap­ragnęłam zo­baczyć we śnie, jak to było kiedyś.
P rzed moimi oczy­ma roz­ciągał się piękny, zielo­ny las… Tak piękny, o ja­kim nig­dy nie śmiałam marzyć. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 grudnia 2015, 22:22

Imperium przyszłości

CZĘŚĆ I
     Jest rok 5385. Podróże między pla­neta­mi są na porządku dzien­nym. Ludzkość ma swo­je ko­lonie na trzech pla­netach - Traeh, naj­star­szej, Epoh i Raef, najmłod­szej, w trzech różnych ga­lak­ty­kach. Jest jeszcze [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 26 grudnia 2015, 15:43

Czuję się sa­mot­na bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, mi­mo że po­siadam więcej, niż przedtem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 grudnia 2015, 21:11

Choć mało spędzają ze sobą cza­su, choć widzą się co pół ro­ku, a mają do siebie za­led­wie 18km, choć roz­ma­wiają ze sobą codzien­nie przez Fa­cebooka, choć in­ne z wyglądu, cha­rak­te­ru, choć inaczej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 listopada 2014, 19:26

sernik

sernik

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

1 lutego 2017, 20:13sernik sko­men­to­wał tek­st Uduszona

1 lutego 2017, 19:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Uduszona

16 stycznia 2017, 22:07Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie rzad­ko widzą cudze [...]

16 stycznia 2017, 07:57Whitename sko­men­to­wał tek­st Ludzie rzad­ko widzą cudze [...]

28 listopada 2016, 19:30Cris sko­men­to­wał tek­st Mam wszys­tko, ale w [...]

12 maja 2016, 14:44Michał Kościej sko­men­to­wał tek­st Wampir

11 lutego 2016, 14:24sernik sko­men­to­wał tek­st Lubię de­ja vu. Wiem [...]